ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Последно актуализирана на 25.05.2018г.

Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти и контрагенти – физически лица относно това как ние, „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ООД, при осъществяване на дейността ни събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

  1. I. ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ?

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите застрахователно посредничество (да ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка и т.н.), или когато ние ви възлагаме извършване на доставка или услуга, Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например, имена, ЕГН, адрес и др.

Съгласно законодателството (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни („Наредба № 1“) ), тази информация за Вас представлява ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

  1. II. КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да извършваме дейността си и да ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. Иначе ние събираме и обработваме информация за вас, когото вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно.

Ние може да използваме вашите лични данни за следните цели:

   1. 1. Да ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които вие сте поискали;
   2. 2. Да ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, имейл);
   3. 3. Да осъществяваме връзка с вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
   4. 4. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
   5. 5. Да подобряваме услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.

Ние обработваме вашите лични данни, въз основа на:

    • Отправено от Вас искане за информация за застрахователен продукт или услуга, или
    • Договор, който сключваме с Вас, или
    • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи
   1. III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Личните данни, които искаме от Вас да ни предоставите, като клиенти или бизнес партньори, са определени в приложимите нормативни актове и договорите ни със застрахователните дружества, чиито продукти предлагаме.

Когато се обръщате към нас във връзка с услуга по застрахователно посредничество, личните данни, свързани с Вас, които събираме, може да включват:

Задължителни ЛДДопълнителни ЛД
При имуществено
застраховане
При Животозастраховане
· Трите имена
· Възраст
· ЕГН или ЛНЧ
· Постоянен Адрес
· Телефонен номер
· Имейл адрес
· Банкови сметки
· ЕИК на ЕТ
· Данни за имотно
състояние и данни от и
относно нотариален акт
(при сключване на
имуществени застраховки 
ако се изискват от
застрахователното
дружество)
· Семейно положение
на собственик на МПС (за
сключване на застраховка
Каско по искане на
застрахователно дружество).
· Дата и място на раждане
· Други данни от документ за
самоличност, вкл. снимка на ФЛ
· ЛД за свързани лица,заемащи
висша държавна длъжност
· Гражданство
· Държава на постоянно пребиваване
· Професионална дейност
· Крайни собственици на клиент ЮЛ –
дялово участие на крайния собственик
в това ЮЛ
· Произход на средствата
· Чувствителни ЛД свързани със
здравословното състояние
 При автомобилно
застраховане:
При онлайн поръчки на
застраховки чрез сайта Мусала Иншурънс Брокер.bg
 · Рег. № на МПС;
· Номер на двигател;
· Номер на рама;
· други
· Три имена;
· ЕГН;
· Адрес;
· Мобилен телефон;
· Имейл;
· Копие от свидетелство за
регистрация на МПС (ако е
относимо);
· IP адрес и „бисквитки“

В останалите случаи, когато ние ви възлагаме извършването на доставка или услуга, ние събираме само задължителните ЛД, посочени по-горе.

  1. IV. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме вашите лични данни с някои от следните лица:

       • Нашите професионални консултанти и одитори;
       • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
       • Регулаторни, държавни и съдебни органи;
       • Наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни
      1. V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

     Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

      1. VI. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

     Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, (б) целите, за които я събираме и (в) нашата информационна система, с която предоставяме услугите ни и съхраняваме личните ви данни. Принципно, ние съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния ви застрахователен договор, сключен с нашето посредничество.

      1. VII. КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

     Ние използваме множество процедури и технологии за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до вашите лични данни да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на лични данни е на ваш риск.

      1. VIII. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

     Във връзка с вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните ви данни или имате въпроси, обърнете се към (Длъжностното лице по защита на данните на компанията).

     Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

       1. 1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас
       2. 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас
       3. 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас
       4. 4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни
       5. 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“)
       6. 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
       7. 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

     Когато обработването се основава на дадено от вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието ви преди то да бъде оттеглено.

      1. IX. КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ?

     За да упражните правата си можете да ни пишете на електронна поща dpo@mussalains.com; или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адресгр. Варна 9000, бул. „Владислав Варненчик“ №55, ет. 6.

     Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

     Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

     Упражняването на правото ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

     Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

     По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим правните задължения, които имаме предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

     За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

     1. Оспорвате точността на личните данни;
     2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
     3. Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
     4. Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес“

   Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:

   1. с изрично Ваше съгласие или
   2. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия:

(1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и

(2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако сте възразили срещу обработването на личните ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна или на профилиране, ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

        В случай че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг и ние ще прекратим обработването им.

     1. X. В КАКВА ФОРМА И В КАКЪВ СРОК ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ? КАКВО СТАВА, АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР?

    В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. Моля, проверете още веднъж съответния раздел по-горе относно правото, което сте упражнили, за допълнителна информация във връзка с това.

    В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

    А ако не Ви отговорим? Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592), и да потърсите защита по съдебен ред.

       1. XI. ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:

      (1) Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или:

      а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

      б) да откажем да предприемем действия по искането.

      (2) Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

         1. ХІІ. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

        Администратор на личните данни „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК 148120658, със седалище и адрес на регистрация гр. Варна 900, бул. „Владислав Варненчик“ №55, ет. 6

        Длъжностно лице по защита на личните данни е „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ООД,
        ЕИК 148120658, със седалище и адрес на регистрация гр. Варна 9000, бул. „Владислав Варненчик“ №55, ет. 6

        Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочения адрес по-горе или на имейл dpo@mussalains.com

       1.