застраховка гражданска отговорност

service-image

Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите има за цел да обезщети отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тяхна страна телесни увреждания и/или смърт, както и/или материални щети на трети лица.

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са определени в Кодекса за застраховане.

За събития, настъпили на територията на България:

 • Неимуществени и имуществени вреди, в резултат на телесно увреждане или смърт - до 10 420 000 лв. за всяко настъпило застрахователно събитие, независимо от броя на засегнатите лица;
 • За имуществени вреди, лимитът на отговорност е 2 100 000 лева за всяко настъпило застрахователно събитие, независимо от броя на засегнатите лица.

 

За събития, настъпили на територията на държава, член на Европейския съюз, се избира по-високото от долупосочените две покрития:

 • Минималните лимити на отговорност, действащи в законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие;
 • Покритието, според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство.

Срокът, за който се сключва застраховка Гражданска отговорност е една година. Всички застрахователи предлагат разсрочено плащане - на 2 или 4 вноски, което в повечето случаи е с леко завишение на застрахователната премия.

При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноските по нея могат да бъдат заплатени на място в офис на Мусала Иншурънс Брокер или онлайн на https://zastrahovki.biz/online-zastrahovka/

Препоръчително е представянето на застрахователната полица (оригинал/копие) и квитанциите за вече платените вноски по същата застраховка, при плащане на място в офис.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите има териториална валидност в държавите, членки на ЕС, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение “Зелена карта” - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, вкл. Андора, Сърбия и Швейцария.

Безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застрахователната полица, се издава за останалите страни, членки на споразумението “Зелена Карта” - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан.

Зелената карта представлява международен сертификат, придружаващ Гражданската отговорност, който удостоверява валидността на Гражданската отговорност на МПС и покритията на полицата на територията на съответната държава.

Зелената карта не е необходим за страните, членки на ЕС и Европейското икономическо пространство. Няма граничен контрол и при влизане на територията на съответната държава не се изисква.

При пътуване във всички останали държави, членки на споразумението “Зелена карта”, сертификатът е задължителен. Той се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на произшествие. 

За да разберете актуалните цени на застраховка Гражданска отговорност, използвайте нашия калкулатор - ТУК.

В страницата ни ПОМОЩ ПРИ ЩЕТА ще откриете важни напътствия за действията, които трябва да се предприемат в случай на щета - ТУК.

Имате нужда от помощ!

Свържете се с нас за поръчка по телефон на 0884 990 345. Нашите експерти по застраховане ще Ви съдействат!

Застрахователни компании

често задавани въпроси

Застраховка Гражданска отговорност покрива имуществени и неимуществени вреди, предизвикани на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на ППС (пътно превозно средство) по време на движение или в престой, съгласно законодателството на Република България или законодателството на държавата, в която е възникнала вредата, в т.ч пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата. Трети лица са всички лица, с изключение на виновния водач. 

Гражданска отговорност е задължителна застраховка и трябва да се сключи за всяко пътно превозно средство, което е в движение и разполага със свидетелство за регистрация. За отпадане изискването за сключване на застраховка Гражданска отговорност, пътното превозно средство следва да се снеме от отчет в КАТ – да се върнат регистрационните номера. 

Минималните лимити на обезщетение по застраховката са фиксирани – за неимуществени и имуществени вреди, в резултат на телесно увреждане или смърт – в размер на 10 420 000 лв. за всяко настъпило събитие, независимо от броя на засегнатите лица; за вреди върху имуществото – 2 100 000 лв., независимо от броя на засегнатите лица.

Гражданската отговорност е застраховка, валидна на територията на България, държавите, членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария). За държавите, подписали Многостранното споразумение “Зелена карта” (Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан) се издава безплатен сертификат “Зелена карта”.

Зелената карта представлява международен сертификат, удостоверяващ наличието на валидна застраховка гражданска отговорност в чужбина. Той се издава при сключване на нова полица “Гражданска отговорност”, при заплащане на поредна вноска по полица или при издаването на Анекс за промени по застрахователния договор.

Сертификат Зелена карта е задължително да бъде представен на КПП (Контролно-пропускателен пункт) при преминаване на границата на Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Северна Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна и Азербайджан. 

*Косово не присъства като член на Международното споразумение “Зелена карта”. Поради тази причина, водачите на моторно превозно средство с регистрация в България, преминаващи през тази територия, е нужно да се сдобият със застраховка Гражданска отговорност, на влизане на граничния пункт, валидна за Косово.

Без значение в коя застрахователна компания е сключена Гражданска отговорност застраховката, покритието не се променя. Цената за нея варира, спрямо конкретната тарифа на застрахователната компания. Тя зависи от различни критерии – вид на МПС, обем на двигателя, година на автомобила, възраст на собственика, регион на управление и др. Поради тази причина е добра идея да се ползват услугите на застрахователен брокер, за да сравните актуалните цени на застрахователите.

Да, може. В такъв случай лицето, което сключва застраховката ще фигурира в полицата като Застраховащо лице.

Необходимите документи за сключване на застраховката са:

 • Свидетелство за регистрация на МПС (голям или малък талон), в случаите когато МПС има постоянна българска регистрация.
 • Ако предстои регистрация се предоставя договор за покупко-продажба и чуждестранен талон (в случай, че МПС е внос от друга държава).

Санкциите, при управление на МПС без валидна застраховка “Гражданска отговорност”, според Закона за движение по пътищата са временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача, глоба с наложена парична сума и сваляне номерата на МПС.

Пътна полиция има правото да спре временно от движение Вашето МПС и да отнеме малкия талон. На превозното средство се поставя знак “Спрян от движение” и временно се прекратява регистрацията на МПС. Същата се възстановява служебно след представяне на валидна застрахователна полица “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Пътна полиция сваля на място регистрационните номера. Служителите на реда вземат малкия талон и съставят акт за нарушението. Собственикът разполага с 12 часа да прибере автомобила си. Свалянето на табелите автоматично снема регистрацията на колата в КАТ. За да се възстанови същата е необходимо собственикът да сключи задължителната застраховка Гражданска отговорност, след което да следва цялата процедура по регистрация в КАТ, да заплати за нови табели, както и за такса издаване на нов талон. Ако собственикът има стари неплатени глоби, пътна полиция отказва да извърши каквито и да е услуги.

Глобата се налага както на собственика, така и на водача на МПС при липса на застраховка. Това произлиза от факта, че съгласно Закона за движение по пътищата, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължено да сключи всяко лице, притежаващо и управляващо МПС. С глоба от 400 лв. до 600 лв. се наказват физическите лица, а юридическите – с глоба от 2 000 лв. до 5 000 лв. Ако се установи повторно нарушение санкцията е 2 000 лв. за физическо лице и 10 000 лв. – за юридическо.

Документите, които е длъжно да носи водачът на всеки автомобил са полица “Гражданска отговорност”, както и документ за тегленото от него ремарке. Залепването на стикера към стъклото на автомобила, както и предоставянето на придружаващия го талон, е също задължително. За липсата на стикер се налага глоба от 50 лв., а в случай че шофьорът не представи полицата – 10 лв.

Ако липсва застраховка, преди да се пристъпи към служебно снемане на регистрация на автомобила, се изпращат две уведомления до неговия собственик. Първото уведомление се изпраща от Гаранционния фонд. В срок до 14 дни след датата на уведомлението, собственикът на МПС трябва да посочи доказателства за наличие на действаща Гражданска застраховка. Ако изтече този срок, автомобилът продължава да е без задължителна застраховка, а Гаранционния фонд дава информация на всичките 28 регионални структури на Пътна полиция. Те от своя страна уведомяват за втори път собственика на МПС, че няма задължителна застраховка Гражданска отговорност и че трябва да я поднови. Ако в 14 дневен срок собственикът на предприеме действия по сключване на застрахователна полица и не представи доказателство за валидна застраховка, следва автоматично снемане от регистрация на автомобила, т.е служебно спиране от движение. Налагат се и административни наказания на собственика – глоба от 250 лв. Ако регистрацията на автомобила е служебно прекратена, това не означава, че са му свалени регистрационните номера. Автомобил, който е служебно дерегистриран, поради липса на валидна застраховка, няма право да се движи по пътищата. При сключване на застраховка Гражданска отговорност от собственика, автомобилът отново се регистрира служебно.

Поръчката на застраховка Гражданска отговорност става изключително лесно и бързо при нас. Вашите лични данни като клиенти са защитени чрез криптирана връзка. Доставката на застраховка е напълно безплатна и може да се получи на избран от клиента адрес, офис на Еконт или на място в нашия офис – ул. Иван Андонов 7, гр. Пловдив, до Мол Марково тепе. Заплащането става в брой на куриера при доставка, онлайн с банкова карта или на място в брой..

Не, все още системата “Бонус-Малус” е в процес на разработка.

Да, нужно е. В случай на промяна на собствеността на МПС, новият собственик следва да уведоми застрахователя в срок от 7 дни, като предостави валидна полица „Гражданска отговорност“ и новото свидетелството за регистрация на МПС (малък или голям талон).

Като застрахователен брокер, ние можем да предоставим на клиента копие на полица “Гражданска отговорност”. Дубликат с печат на застрахователя се издава в офис на съответната компания, към която е сключена застраховката.

Съществува 15 дни (след датата отбелязана в полицата – падежа на вноската) гратисен срок, в който следва да се извърши плащането на вноска по полица. Това е и датата, до която са перфорирани стикерът за валидност и прилежащия към него контролен талон. При изтичане на този срок, застраховката се анулира автоматично.

В такъв случай е необходимо да посетите офис на застрахователен брокер или съответната застрахователна компания, където да Ви бъде преиздаден стикер и/или зелена карта.

На първо място, преценете дали ПТП е леко или по-тежко. За леко ПТП се смята това, при което участниците са двама, няма пострадали лица и двете МПС-та са в движение (могат да се придвижат на собствен ход) и когато няма наличие на материални щети на друг обект, различен от участващите превозни средства.

 

При леко ПТП и наличие на съгласие между двамата водачи, чия е вината за събитието, се попълва Двустранен констативен протокол (ДКП). По този начин се спестява време, тъй като не е необходимо посещение от представитела на КАТ и на водача, чиято е вината, не се съставя акт за нарушение. Задължително е уведомяването на КАТ за получаване на номер за регистрация на щета, който се посочва в ДКП. Оригиналът на двустранния протокол остава при участника на ПТП, който е невинен. Собственикът на потърпевшото МПС се явява при застрахователната компания на виновния водач с автомобила си в срок от 7 дни от датата на ПТП. Невинният водач е нужно да предостави всички необходими документи – попълненият двустранен протокол, талон на колата, талон за годишен технически преглед, свидетелство за управление на МПС, лична карта, контролен талон и банкова сметка, по която да бъде внесено застрахователното обезщетение. Виновният водач е нужно да уведоми застрахователя си в срок от 7 дни след инцидента. Ако това задължение не е изпълнено и се стигне до изплащане на щети на пострадалия водач, има опасност да бъде осъден и да покрие лихвите, изплатени от застрахователя на другия шофьор от момента на ПТП до уведомяването му. 

 

При тежко ПТП, няма съгласие между участниците чия е вината за произшествието, някое от МПС-тата не може да се придвижи на собствен ход или при наличие на пострадали лица, не е възможно попълването на ДКП. Веднага след настъпване на ПТП, то се посещава от следствените органи, които съставят скица, протокол за оглед на местопроизшествието и фотоалбум. Изготвя се констативен протокол за пътнотранспортно произшествие, където се посочва кой е виновният водач и кои са пострадалите лица. Следва изготвяне на съдебно-автотехническа експертиза (САТЕ), с цел определяне механизма на настъпване на ПТП и даване на отговор на въпроса чия е вината за неговото настъпване, както и изготвянето на съдебно-медицинска експертиза (CME). CME е нужно да съдържа отговори на въпросите: какви са нанесените травми, какъв е очаквания процес на възстановяване, съществуват ли травми от същото ПТП. При установяване от страна на съдебно-медицинската експертиза, че в резултат на ПТП-то е причинена поне една телесна повреда на някое лице, се преминава към изготвяне на обвинителен акт, срещу виновния водач и същия се привлича като обвиняем.

 

Следва съдебната фаза, която най-често приключва със споразумение между прокуратурата и подсъдимия или неговото освобождаване от наказателна отговорност и заменянето на същата с глоба, придружена най-често с отнемането на шофьорската книжка за определен период. За получаване на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност, е необходимо пострадалите лица да потърсят правата си от застрахователната компания, в която е застрахован виновният. Първо трябва да се предяви претенция за плащане по доброволен ред, като се предоставят всички налични документи (вкл. всички медицински документи, свързани с хоспитализацията, престоя в болницата, лечението, възстановяването и др.) и банкова сметка, по която да бъде изплатено съответното застрахователно обезщетение. Застрахователят разполага със срок от 3 месеца, в който да се произнесе, като определи и изплати застрахователно обезщетение или да откаже да изплати такова. При изтичане на този срок, пострадалите, които не са получили застрахователно обезщетение и/или не е била удоволетворена изцяло претенцията им, могат да се обърнат към гражданския съд и да изискват заплащането на същото, заедно с приложимата законна лихва от момента, в който застрахователната компания се е забавила.

За материални щети, нанесени върху автомобила:

 • Двустранен констативен протокол или съставен от Пътна полиция протокол;
 • Свидетелство за регистрация на МПС (талон);
 • Талон за ГТП (Годишен технически преглед) на МПС;
 • Свидетелство за управление на МПС на водача, управлявал автомобила по време на ПТП;
 • Прилежащ контролен талон към шофьорската книжка на водача;
 • Разходни документи (фактури, сметки, квитанции) за сумите, заплатени с цел ограничаване на вредите в резултат на събитието или ремонт, който не може да бъде отложен;
 • Банкова сметка на собственика на автомобила.

*Ако юридическо лице е собственик на колата има вероятност застрахователната компания да поиска Пълномощно за управление на МПС и Актуално състояние на фирмата, притежател на МПС.

За материални щети, нанесени върху друго имущество:

 • Протокол за пътнотранспортно произшествие;
 • Документ за собственост на имуществото (нотариален акт, договор за покупа или фактура, спрямо вида на имуществото);
 • Разходни документи (фактури, сметки, квитанции) за сумите, заплатени с цел ограничаване на вредите в резултат на събитието или ремонт, който не търпи отлагане;
 • Банкова сметка на лицето, собственик на увреденото имущество.

*Има вероятност застрахователната компания да изиска и други документи, в зависимост от това какъв е вида на имуществото (напр. разрешително за по ползване или за строеж и др.) 

За нематериални щети:

 • Нематериалните щети са с различна ликвидация, поради невъзможността от определянето и оценката на част от уврежданията след ПТП. Не съществува все още приета единна методика за оценка на неимуществените вреди. Ако не сте доволни от предложеното обезщетение от застрахователя, имате право да предявите претенция за по-високо обезщетение посредством българската съдебна система. Поради точно тази причина можете да предявите иск към застрахователя само при наличието на протокол за ПТП с увредени лица и на по-късен етап, по искане на застрахователя, да представите останалите нужни документи.

При покупката на превозно средство, което не е регистрирано на територията на страната е необходимо сключването на застраховка “Гражданска отговорност” за първоначалната му регистрация в КАТ. За сключването на полицата е достатъчно да предоставите договора за покупко-продажба и чуждестранния талон на МПС-то.

При получаване на свидетелството за регистрация в КАТ, е нужно в 7 дневен срок да уведомите застрахователния брокер или компанията за промяна в обстоятелствата, за да бъде издаден добавък към полицата, в която да бъде посочен регистрационният номер на МПС.

Ако МПС-то е регистрирано на територията на страната, е нужно продавачът да Ви даде всички документи по активната застраховка – полица, контролен талон, Зелена карта, сметка за платени поредни вноски, ако плащането е разсрочено. Вие, като нов собственик трябва да уведомите застрахователния брокер или компанията в 7 дневен срок (след датата за продажба) за промяната в обстоятелствата, за да бъде издаден добавък към полицата, в който да бъде посочен новият собственик.

Автокаско | имущество | медицински застраховки | застраховка живот | Здравни застраховки | Злополуки | Отговорности | Други